Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296

O nama

Nezadovoljni sadašnjim stanjem na sindikalnoj sceni koja izravno utječe na smanjenja plaća i materijalnih prava zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: MUP RH), kao i na ponašanjem nekih sindikata koji krše Ustav Republike Hrvatske i druge zakone prilikom prisilnog zadržavanja u svom članstvu zaposlenika MUP-a RH koji žele iz njih istupiti, jer su nezadovoljni načinom na koji su ih do sada zastupali u kolektivnom pregovaranju s Vladom Republike Hrvatske, sredinom veljače 2016. godine pokrenuta je inicijativa za osnivanjem sindikalne organizacije kojoj će jedino biti cilj zastupanje interesa i zaštita prava svih zaposlenika MUP-a RH.

Na inicijativu utemeljitelja 29. veljače 2016. godine u Zagrebu održan je Osnivački sabor na kojem je osnovan SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA (u daljnjem tekstu: Sindikat). Tom prilikom donesen je Statut Sindikata, izabrana su tijela koja će voditi Sindikat, a za predsjednika koji je ujedno i osoba ovlaštena za zastupanje izabran je Mario Puškarić, policijski službenik MUP-a RH u Sjedištu.

Sindikat policijskih službenika neovisna je, samostalna, dragovoljna, strukovna, interesna i nestranačka udruga policijskih službenika, drugih zaposlenika MUP-a RH te polaznika srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje policajac/policajka koje provodi Policijska škola „Josip Jović“ utemeljena na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje svojih članova.

 

Sindikat djeluje na načelima:

 • demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova,
 • otvorenosti svim zaposlenicima MUP-a RH pod jednakim uvjetima utvrđenim u ovom Statutu,
 • samostalnosti i neovisnosti u svom radu,
 • dobrovoljnosti pristupanja i istupanja iz Sindikata,
 • poštovanja temeljnih ljudskih prava, solidarnosti, uzajamnosti, ravnopravnosti i međuljudskog uvažavanja svih članova Sindikata,
 • odgovornosti izabranih i imenovanih sindikalnih povjerenika i predstavnika te nositelja aktivnosti rada Sindikata,
 • nezavisnosti od poslodavca i njihovih udruga, vlasti, političkih stranaka, vjerskih zajednica i drugih organizacija,
 • demokratičnosti izbora i odgovornosti tijela i predstavnika Sindikata,
 • javnosti rada,
 • profesionalnosti, stručnosti i nulte stope tolerancije na korupciju,
 • samostalnosti glede uređenja unutarnjeg ustroja, programa, izbora i razrješenja tijela i predstavnika Sindikata,
 • volonterskog rada predstavnika i članova Sindikata na svim razinama,
 • zaposleničke i sindikalne solidarnosti te poštovanja temeljnih ljudskih i sindikalnih prava i sloboda,
 • slobodnog i dragovoljnog udruživanja i povezivanja u udruge i udruge više razine.

 

Sindikat djeluje u svrhu okupljanja i učlanjenja policijskih službenika i drugih zaposlenika MUP-a RH te polaznika srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje policajac/policajka koje provodi Policijska škola „Josip Jović“ u Sindikat bez obzira na rasu, etničku pripadnost, boju kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovno stanje, članstvo u sindikatu, obrazovanje, društveni položaj, bračni ili obiteljski status, dob, zdravstveno stanje, invaliditet, genetsko naslijeđe, rodni identitet, izražavanje ili spolnu orijentaciju, radi:

 • promicanja i zaštite njihovih prava i interesa iz Ustava i zakona Republike Hrvatske te kolektivnog ugovora,
 • prepoznavanja i upozoravanja na sve oblike neprihvatljivog ponašanja, kršenja zakona i svih oblika zloporaba položaja te zlostavljanja na radnom mjestu (tzv. mobbing) u odnosu na radno pravo i propise koji se odnose na policijsku struku te izvještavanje nadležnih institucija i zahtijevanje od njih da poduzmu mjere i radnje za sankcioniranje takvih ponašanja,
 • borbe za nultu stopu tolerancije na korupciju na svim razinama u MUP-u RH,
 • zaštite digniteta struke, borbe za unaprjeđenije rada i depolitizaciju policije,
 • zaštite dostojanstva od spolnog, vjerskog i bilo kakvog drugog uznemiravanja te promicanja ravnopravnog vrednovanja žena i muškaraca na radnom mjestu,
 • zastupanja interesa kroz pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora,
 • zaštite prava iz radnog odnosa (individualni i kolektivnih), prava na rad i po osnovi rada, sigurnosti i zaštite na radu, a posebno u pogledu plaća, socijalne i zdravstvene zaštite te drugih sindikalnih, materijalnih i socijalnih prava,
 • promicanja socijalne politike i očuvanja stečenih socijalnih prava,
 • borbe za slobodnu i demokratsku, pravnu i socijalnu državu te za poboljšanje općih uvjeta rada,
 • sudjelovanja u izradi i donošenju akata koji se odnose na prava i obaveze članova Sindikata te iniciranje donošenja ili izmjena zakona i podzakonskih akata i drugih normativnih akata od interesa za članove Sindikata,
 • zaštite i promicanja materijalnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih interesa članova Sindikata,
 • pružanja pomoći i zaštite prava, imovine, života te materijalne i socijalne sigurnosti,
 • utvrđivanja cijene rada i ostalih uvjeta rada dostojna čovjeka,
 • organiziranja članova Sindikata zbog ostvarenja prava na štrajk i provođenje štrajka,
 • informiranja i obrazovanja članova Sindikata u svezi s ostvarivanjem njihovih prava,
 • ostvarenja drugih potreba koji proizlaze iz inicijative članova Sindikata.

 

Članarina

Članarina se Sindikatu plaća mjesečno obustavom na plaći i iznosi 30 kuna, a nakon što Sindikat dosegne 5000 članova članarina će se automatski smanjiti na iznos od 25 kuna s obzirom da je tako propisano Statutom Sindikata.  Sindikat će povećavanjem broja članova težiti i daljnjim smanjivanjem iznosa članarine, dok su polaznici srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje policajac/policajka koje provodi Policijska škola „Josip Jović“ oslobođeni plaćanja članarine do dana zasnivanja radnog odnosa u MUP-u RH.  Možemo slobodno reći da je to najniža članarina sindikata koji djeluju unutar MUP-a RH, a sigurnost koju ona nudi je da iza vas stoji jaka i moćna organizacija koja se bori za naša prava, a to je sindikat, a ne privatna tvrtka za rješavanje popusta i zarade na Vama i korištenje službi obračuna plaća za prisilne naplate dobrovoljnih obustava i zabranu ispisa. Primjerice pružena pravna zaštita u postupku povrede službene dužnosti od strane odvjetnika uključujući žalbu i upravni postupak iznosi cca. 7.000,00 kuna koliko član Sindikata neće vratiti Sindikatu kroz članarinu narednih 20 godina. Fiksni iznos članarine propisan je iz razloga jer smatramo nekorektnim da se za isto pravo člana uzimaju različiti iznosi članarine, a osobito temeljem postotka od plaće čime se zapravo indirektno sindikatu daju tajni podaci o visini plaće člana.

Sindikat se neće baviti "povoljnim" mobilnim pretplatama, svinjskim polovicama, drvima, popustima u raznim trgovinama, osiguranjima na rate, stanogradnjom, kao i dijeljenjem poklona što je konačnici zarađivanje na svojim članovima već jedino i isključivo pravnom zaštitom svojih članova, te borbom za ono malo materijalnih i drugih prava koja su nam preostala.

Koliko smo ozbiljni u svojim namjerama to smo pokazali i sa Statutom Sindikata koji je temeljni akt, a koji je propisao VOLONTERSKI rad svih predstavnika Sindikata od najniže dužnosti sindikalnog povjerenika pa do predsjednika, kao i činjenicom da nećemo dijeliti nikakve „poklone“ članovima, čime smo već u startu ubili nadu onima koji misle mešetariti i zarađivati preko svojih članova. Njima naprosto nije mjesto u ovom Sindikatu.

Ovaj Sindikat neće dijeliti niti mizerne pomoći (primjerice cca. 500 kuna za rođenje djeteta nego će se potruditi kada postane reprezentativan sindikat da naknada za rođenje djeteta, koja je propisana Kolektivnim ugovorom za držane službenike i namještenike, bude povećana s pola na jednu proračunsku osnovicu) već će tijekom godine pokušati pomoći napadnutom policijskom službeniku u službi koji zadobije teške tjelesne ozljede, obitelji člana kojeg je zadesila neka teška nesreća poput požara, teške bolesti djeteta i slično s novčanim iznosom koji može donekle pomoći toj obitelji. To ćemo javno i transparentno objaviti na našoj web stranici, kao i u financijskom izvješću koje će moći svaki član dobiti, jer pravo svakoga člana je da zna kako i gdje se troši njegov novac koji daje u obliku članarine sindikatu.

 

Sindikalni povjerenici

Sindikalne povjerenike neće birati čelnici Sindikata već članovi koje će se pitati svake 4 godine na redovnim izborima, ako nisu zadovoljni s njihovim radom moći će ih, kao i sve druge dužnosnike Sindikata sukladno Statutu i prije razriješiti, to su demokratska načela kojih će se ovaj Sindikat pridržavati. Znamo da će sada neki zli jezici reći kako su sada onda trenutni sindikalni povjerenici imenovani kao i neki drugi, što će biti, ali svima nam je jasno da se od nečega treba krenuti i da će svi ti predstavnici Sindikata u konačnici doći Vama članovima na potvrdu pa ako ne budu dobili Vaše povjerenje bit će razriješeni dužnosti. Za napomenuti je da će svi sindikalni povjerenici koji će biti imenovani od strane predsjednika proći demokratsku proceduru izbora u svojim ustrojstvenim jedinicama i trebat će ih potvrditi njihovi članovi, a za što će se i predsjednik osobno brinuti jer mu je i to dužnost i obveza po Statutu.

 

Kasa uzajamne pomoći

Također unutar sindikata osnovana je Kasa uzajamne pomoći (u daljnjem tekstu: Kasa) koja djeluje isključivo po Pravilniku o KUP-u koji ne dozvoljava nikakve „posebne“ zahtjeve i time indirektno daje određenim dužnosnicima Sindikata koji donose odluke o isplati „faraonske“ ovlasti. To je novac članova koji štede da bi jedni drugima pomagali, a Sindikat odnosno predsjednik i Povjereništvo KUP-a koje upravlja i donosi odluke samo su servis tog novca jedino i isključivo sukladno Pravilniku o KUP-u.Član Sindikata samim članstvom stječe pravo biti članom Kase u kojoj ne postoje nikakve naknade, a Sindikat osigurava funkcioniranje Kase na način da pokriva sve troškovi rada Kase odnosno rashode koje čine uredski materijal, troškovi poštanskih i bankarskih usluga, vođenje evidencija i knjigovodstva, troškovi provedbe administrativnih zabrana na plaći članova i drugi izvanredni rashodi. Na žalost mnogi sindikati ovaj fond solidarnosti koji postoji kako bi kolege pomagale jedni drugima prepoznali su kao dobru zaradu na svojim članovima i samo je pitanje gdje će ta zarada u konačnici završiti i kome je u interesu da neprofitna organizacija zarađuje milijune kuna na potrebi i osjećaju solidarnosti naših kolega.  U Kasi ovog Sindikata nema članarine, tzv. „posmrtne pripomoći“, manipulativne naknade na Vaš ušteđeni novac prilikom ispisa iz Kase ili traženja povrata svog uloga i tko zna kakve još izmišljene naknade, to ipak  prepuštamo drugim sindikatima neka se oni time bave i zarađuju dodatno na svojim članovima koji to žele, bilo to zakonito ili ne. Također smo uz nadzor Povjerenstva KUP-a i Nadzornog odbora Sindikata osigurali još jedan način kontrole rada Kase, a taj je da svaki član Kase može Predsjedništvu Sindikata podnijeti predstavku s opisom nepravilnosti u radu Kase, ako je nezadovoljan radom predsjednika Sindikata ili Povjerenstva KUP-a. Predsjedništvo ima obvezu provjeriti točnost navoda podnositelja predstavke i na prvoj sljedećoj sjednici dati pisani odgovor podnositelju predstavke, a u slučaju nepravilnosti u radu Predsjedništvo poduzima pravne radnje u cilju zakonitosti rada KUP-a. Isto tako predvidjeli smo situaciju u slučaju prestanka rada KUP-a kojom prilikom sredstva preostala nakon završnog postupka prestanka rada KUP-a pripadaju Sindikatu, a ako Sindikat prestane djelovati sva imovina Sindikata raspodjeljuje se humanitarnoj organizaciji u skladu s odlukom Sabora pazeći pri tome na izbjegavanje mogućeg sukoba interesa tako da niti jedna lipa ne može završiti na privatnim računima niti jednog člana Sindikata bio on običan član ili bilo koji dužnosnik Sindikata.

 

 Ovo je novi sindikat koji će pokušati promijeniti svijest svih nas

Mnogi će reći da je ovo osmi sindikat u MUP-u RH i pokazat će svoje negodovanje i to s opravdanim razlogom jer su ih svi dosadašnji razočarali, osobito novi sindikati koji se hvale da su bolji od onih koji su prvi nastali, a neki su pokazali svojim radom da to baš i nije tako i prihvatili su manire i navade postojećih sindikata čiji čelnici i povjerenici vide kroz sindikat samo svoj osobni interes. Vrijeme koliko traju i njihovo brojno stanje pokazuje da podršku za svoj rad od naših kolega i nisu baš dobili.

Ovo je novi sindikat koji će pokušati promijeniti svijest svih nas da shvatimo koja je zapravo stvarna svrha sindikata, jer sindikat je prejaka organizacija da bi se bavila „privatlukom“ iza paravana borbe za prava zaposlenika, to je nekorektno, nepošteno, nadasve nemoralno i opasno.

Ono što obećavamo je da ćemo se truditi da budemo sindikat i da svoje članove razočarati nećemo, a na njima je da nam sude svojim ostankom ili odlaskom. Mi sigurno nećemo biti sindikat koji će zavlačiti svoje članove prilikom ispisa iz sindikata zbog kojekakvih razloga i kršiti njihova radna, ustavna i zakonska prava, već ćemo pokazati i tim drugim sindikatima koji se tako ponašaju s tužbama protiv njih. Shvatit će vrlo brzo da je pristupanje i istupanje iz sindikata ustavna i zakonska kategorija i da prisilno nikoga ne smiju niti mogu držati u svom članstvu osobito jer član svojim članstvom daje ovlaštenje tom sindikatu da ga zastupa pred poslodavcem. Vrlo je opasno manipulirati s tim pravom pod krinkom kojekakvih ugovornih obveza jer svi znamo na koji način se rješavaju određena potraživanja od nekoga, odredbe Zakona o obveznim odnosima su sasvim jasne, a to zasigurno nije prisilnim zadržavanjem u članstvu.

I svima nama je dobro poznat stav da u MUP-u RH treba biti jedan moćan i jak sindikat s demokratskim načelima, transparentnim radom i jakom kontrolom financija, a ne osam, ali na žalost do sada člana nitko ništa nije pitao jer da ga je pitao nešto bi se već i promijenilo u postojećim sindikatima na bolje.

Stoga Vas sve pozivamo da se upišete u Sindikat policijskih službenika kako bi nam svojim članstvom dali ovlast da Vas zastupamo pred poslodavcem, a samim time i reprezentativnost jer samo reprezentativni sindikati sudjeluju u pregovorima s Vladom Republike Hrvatske o Vašim materijalnim i drugim pravima ugovorenim Kolektivnom ugovorom za državne službenike i namještenike (u daljnjem tekstu KUDSN) s kojim u zadnje vrijeme samo gubimo određena materijalna prava.

Bliži se istek KUDSN-a i to 1. kolovoza 2016. godine i reprezentativni sindikati će ponovno sjesti s Vladom Republike Hrvatske  i pregovarati na dobro nam znan način. Zahvaljujući njihovim sposobnostima pregovaranja i činjenicom da raskidom KUDSN-a i oni kao sindikati gube određena prava kojih se nisu odricali (primjerice  profesionalci u sindikatu od kojih su i predsjednici trebali bi se vratiti na svoja radna mjesta u MUP-u RH i raditi svoj posao za koji su zapravo plaćeni) podsjetit ćemo Vas samo na neka prava koja smo do sada izgubili zahvaljujući njima:

 • prestanak rasta osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika za 6%,
 • krizni porez,
 • smanjenje koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta za 3%,
 • ukidanje beneficije određenim policijskim službenicima,
 • ukidanje božićnice,
 • ukidanje regresa,
 • ukidanje jubilarnih nagrada za određenu kategoriju zaposlenika MUP-a (2013. godina) i smanjivanje njene osnovice,
 • ukidanje povećanja koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za radni staž ostvaren u državni tijelima i to 4, 8, 10% ovisno o godinama staža,
 • ukidanje troškova mjesnog prijevoza zaposlenicima MUP-a RH do 2 km od radnog mjesta, kao i smanjivanje istih za međumjesni prijevoz,
 • zakidanje na putnim troškovima i na naknadi za odvojeni život polaznika obrazovanja za zanimanje policajac/policajka koje provodi Policijska škola „Josip Jović“ jer su potpisali ugovor o školovanju čime ih se diskriminira u odnosu na druge zaposlenike MUP-a RH,
 • smanjivanja godišnjih ocjena na ocjenu dobar (3) i uvjeravanja da je ta ocjena zapravo normalna ocjena čime je velika većina policijskih službenika ostala bez 1-2 dana godišnjeg odmora, a vidjet ćemo što još budućnost donosi u vezi toga itd.

 

Ono što žalosti je i činjenica da uz ukidanje određenih prava izravnim potpisivanjem određenih sporazuma s Vladom RH, reprezentativni sindikati su pristupili u posljednje vrijeme jednom perfidnom načinu ukidanja određenih prava, a taj je putem tumačenja Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene KUDSN-a. Naime nju čini 7 članova od kojih svaka ugovorna strana imenuje 3 člana (3 člana poslodavca i 3 člana reprezentativnih sindikata - SDLSN, SPH i NSD MUP-a), a sedmog pridruženog člana imenuje dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu, koji na sjednicama sudjeluje samo u slučaju kada članovi komisije ne mogu donijeti odluku većinom glasova. Što znači da ako jedan od sindikata ne glasuje u korist poslodavca tek onda dolazi pridruženi član, a ono što je još zanimljivije je činjenica da od kada smo počeli gubiti određena prava na takav način, način glasovanja postaje tajan i ne unosi se u zapisnik pa transparentnost rada komisije postaje tajna i član sindikata ne može znati na koji je način njegov predstavnik sindikata glasovao za ukidanje određenog prava koje se njega tiče.

Nekada to nije bila tajna, sada jest, svima jasno zašto. Pa su tako primjerice zaposlenike zakinuli za davanje plaćenog dopusta osobi koja je dala krvnu plazmu jer po njihovom tumačenju to nije davanje krvi, a svrha plaćenog dopusta je oporavak organizma, pa ispada da se organizam ne umara u složenijem postupku od postupka davanja krvi. Kao i u načinu izračuna satnice prilikom bolovanja jer kada radite u turnusu i primjerice razbolite se u ponedjeljak kada trebate raditi noćnu smjenu od 19,00 do 7,00 sati, a utorak i srijedu ste slobodni tada će se za Vas računati bolovanje samo 12 sati i to samo za tu noćnu smjenu, a ne 24 sata tj. po 8 sati za ponedjeljak utorak i srijedu. A ako primjerice idete u istom slučaju na godišnji odmor onda Vam se ipak piše 24 sata tj. po 8 sati za ponedjeljak, utorak i srijedu jer ipak to ide u korist poslodavca pa se doista pitamo čija to prava ti reprezentativni sindikati zastupaju u Zajedničkoj komisiji.

 

Ono što je sigurno mi Vas razočarati nećemo i nećemo dati da se i dalje na račun državnih službenika i namještenika krpaju rupe u Državnom proračunu, dok se drugi korisnici Državnog proračuna zaboravljaju i uživaju kud i kamo  veća prava.

 

Stoga podržite Sindikat policijskih službenika svojim članstvom i dajte nama ovlast da Vas zastupamo.

 

 

Vaš Sindikat policijskih službenika!

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
E-mail: info@spsh.hr