SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Zašto šef unutarnje kontrole Željko Kralj štiti šeficu disciplinskog suda Sanju Habazin u evidentnoj nezakonitosti?

Broj: SPS-01-02/41-3-2021.
Zagreb, 30. 10. 2021. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
SLUŽBA ZA UNUTARNJU KONTROLU
n/r voditelja gosp. Željka Kralja

 

PREDMET: SANJA HABAZIN
- teža povreda službene dužnosti,
- ponovno preispitivanje odluke, traži se .-

 

VEZA:

Naš dopis broj: SPS-01-02/41-2021. od 16. 9. 2021. godine
Vaš odgovor klase: 050-01/21-01/2282, urbroja: 511-01-12-21-6 od 12. 10. 2021. godine
Naš dopis broj: SPS-01-02/41-2-2021. od 15. 10. 2021. godine
Vaš odgovor klase: 050-01/21-01/2282, urbroja: 511-01-12-21-9 od 25. 10. 2021. godine

 

Poštovani voditelju, gospodine Kralj,

Uputili smo Vam drugi zahtjev, broj: SPS-01-02/41-2-2021. s danom 12. 10. 2021. godine, s obzirom na činjenicu da ste nam u odgovoru klase: 050-01/21-01/2282, urbroja: 511-01-12-21-6 od 12. 10. 2021. godine, naveli da „nisu utvrđene nepravilnosti i nezakonitosti u postupanju voditeljice Sanje Habazin“.

Naime, netočno je da je Služba disciplinskog sudovanja MUP-a, kojom upravlja Sanja Habazin, postupala pravilno i zakonito jer Sindikat policijskih službenika nije zaprimio rješenje o odbijanju zahtjeva za razgledavanje i umnožavanje spisa u predmetu Matko Klarić koji je podnesen Službi disciplinskog sudovanja MUP-a, temeljem čl. 103. Zakona o policiji, a čija je obveza, u slučaju odbijanja zahtjeva, izdavanje rješenja sukladno čl. 84. st. 4. Zakona o općem upravnom postupku, čime je sindikatu oduzeta mogućnost poduzimanja daljnjih pravnih radnji u cilju zaštite prava svojih članova koji su ga opunomoćili te je time počinjena šteta i osobama koje su opunomoćile sindikat.

Također u ponovnom zahtjevu od Vas očekivali smo da, ako utvrdite da je Vaš djelatnik unutarnje kontrole površno i neprofesionalno obavio inspicranje ovog predmeta, pokrenete disciplinski postupak protiv djelatnika unutarnje kontrole s obzirom na navode iz Vašeg odgovora koji su proturječni pozitivnim zakonskim propisima, kao i samoj ulozi unutarnje kontrole, kako u sustavu tako i u društvu budući da joj se obraćaju i građani.

U drugom Vašem odgovoru, klase: 050-01/21-01/2282, urbroja: 511-01-12-21-9 od 25. 10. 2021. godine, ponavljate jednu te istu tezu, a ta je da su „izvršene potrebite provjere navoda kojom prilikom nisu utvrđene nepravilnosti i nezakonitosti u postupanju gospođe Sanje Habazin, voditeljice Službe disciplinskog sudovanja ovog Ministarstva“, dodajući pritom da niste utvrdili niti odgovornost policijskih službenika Službe za unutarnju kontrolu MUP-a, koji su postupali po našem zahtjevu.

Stoga Vam ponovno dostavljamo novi zahtjev, prije nego što budemo od ministra i premijera tražili Vašu odgovornost, u kojem tražimo da još jednom s dužnom pažnjom pročitate s razumijevanjem sve što smo Vam do sada napisali, zajedno s prilozima u ovom predmetu, kao i da nakon toga donesete svoju konačnu odluku u kojoj tražimo da obrazložite sindikatu što je to Služba za unutarnju kontrolu MUP-a, kojom ste dužni upravljati sukladno opisu poslova Vašg radnog mjesta za koje primate plaću, učinila i utvrdila prilikom nadzora, a osobito temeljem čega tvrdite da Služba disciplinskog sudovanja MUP-a, odnosno njena voditeljica Sanja Habazin, nije povrijedila čl. 103. Zakona o policiji i čl. 84. st. 4. Zakona o općem upravnom postupku, odnosno kojim je to zakonskim propisom izuzeta od obveze izdavanja rješenja u slučaju odbijanja legitimnog zahtjeva sindikata za razgledavanje i umnožavanje spisa.

Budući da je u konkretnom slučaju oštećena strana uz članove koje sindikat zastupa i sam Sindikat policijskih službenika koji trpi i određenu materijalnu štetu zbog nepravilnog i nezakonitog postupanja Službe disciplinskog sudovanja MUP-a, navedeno smo prijavili upravo Vama odnosno nadležnoj Službi za unutarnju kontrolu MUP-a, jer su nam očito poznate određene činjenice, zakonski propisi te način na koji su dužna postupati tijela državne uprave.

Iz samog našeg prvog dopisa „vrišti“ kršenje odredbe čl. 84. st. 4. Zakona o općem upravnom postupku odnosno nezakonito postupanje Službe disciplinskog sudovanja MUP-a, čiji odredbe policijski službenici te Službe svakodnevno u svom radu primjenu diljem Hrvatske kada donose odluke o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika, ali gle čuda, za Vas tu nema nikakve nezakonitosti i nepravilnosti.

Naime, gospodine Kralj, Služba kojom rukovodite ustrojena je da bi, između ostaloga, sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu MUP-a, provodila unutarnju kontrolu zakonitosti, profesionalnosti i etičnosti rada policijskih službenika i drugih zaposlenika te ustrojstvenih jedinica Ministarstva; provodila postupke po pritužbama i predstavkama fizičkih i pravnih osoba; samostalno ili u suradnji s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prikupljala podatke i izvješća koja ukazuju na razne oblike nezakonitog postupanja policijskih službenika i drugih zaposlenika Ministarstva; organizirala ili samostalno obavljala operativne provjere podataka i izvješća, sistematizirala ih te inicirala rad operativnih službi sa svrhom rješavanja konkretnog slučaja te nadzirala pokrenute postupke do njihove realizacije; pratila stanje unutarnje stege i profesionalne etike; radi sprječavanja i otkrivanja nezakonitog i neetičnog rada policijskih službenika i drugih zaposlenika Ministarstva surađivala s tijelima državne uprave, tijelima sudbene vlasti, državnim odvjetništvima, pučkim pravobraniteljem, sindikatima, udrugama civilnog društva i građanima.

Budući da smo se u konkretnom slučaju s razlogom obratili upravo Službi za unutarnju kontrolu MUP-a putem Vas i Vama dostavili određene zahtjeve jer upravo Vi, između ostaloga, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu MUP-a, upravljate radom te Službe; organizirate stalnu suradnju sa svim ustrojstvenim jedinicama u Ministarstvu na prikupljanju podataka koji ukazuju na nezakonito postupanje i ponašanje djelatnika te organizirate suradnju s ostalim tijelima državne uprave i službama; inicirate poduzimanje potrebitih mjera i predlažete najdjelotvornije oblike rada na otklanjanju uzroka koji pogoduju nezakonitom ponašanju i postupanju, definitivno u ovom konkretnom slučaju više se ne možete izuzeti od odgovornosti u daljnjim postupcima koje sindikat namjerava poduzimati pred pravosudnim i drugim tijelima jer evidentno i izravno štitite voditeljicu Službe disciplinskog sudovanja MUP-a od njene odgovornosti zbog nepravilnog i nezakonitog postupanja, a svojom se upornošću u tome izlažete i kaznenoj odgovornosti, pa se nećemo libiti prijaviti Vas nadležnim tijelima nakon konzultacija s odvjetničkim uredom, jer je to između ostaloga i naša zakonska obveza kao pravne osobe.

Da bi shvatili u čemu ste pogriješili i kako zakonito treba raditi u prilogu Vam dostavljamo rješenje koje je donio Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Rijeka, kao i žalbu koju smo uložili Drugostupanjskom disciplinskom sudu MUP-a, a sve sukladno zakonskim propisima i to je jedini pravni i ispravni put koji je u konkretnom slučaju trebao biti još prije više od 8 mjeseci, da se Sanja Habazin nije ponašala, kako Vi zaključujete „pravilno i zakonito“, pa Vam također dostavljamo uz navedemo i Zakon o policiji te Zakon o općem upravnom postupku kao bi se, prije donošenja nove odluke ili potvrđivanja postojeće, upoznali s određenim odredbama koje ste itekako dužni poznavati.

Nastavno na sve rečeno od Vas sada zaključno tražimo da obrazložite sindikatu na koji način ste utvrdili da nema odgovornosti Sanje Habazin, voditeljice Službe disciplinskog sudovanja MUP-a, kao niti jednog djelatnika Službe disciplinskog sudovanja MUP-a (jer postoji mogućnost da je voditeljica zahtjev Sindikata policijskih službenika dala u rad nekom od svojih djelatnika), kao i da nam dostavite rješenje kojim je Služba disciplinskog sudovanja MUP-a odbila zahtjev sindikatu za razgledavanje i umnožavanje spisa s obzirom na to da ste naveli da niste utvrdili nepravilnosti i nezakonitosti u radu kako voditeljice tako i Službe disciplinskog sudovanja MUP-a, a koja ga je bila dužna donijeti sukladno čl. 84. st. 4. Zakona o općem upravnom postupku, jer mi ga u sindikatu još uvijek nismo dobili od navedene Službe disciplinskog sudovanja MUP-a pa postoji mogućnost da se negdje zagubilo putem do sindikata.

O poduzetom molimo da nas obavijestite u zakonskom roku pismenim putem.

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

O TOME OBAVIJEST:

- Kabinet ministra, n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića,
- Kabinet ministra, n/r tajnika Kabineta ministra, gosp. Hrvoja Đurana,
- Uprava za ljudske potencijale MUP-a, n/r pomoćnika ministra gosp. Ante Delipetra,
- ARHIVA, ovdje.-

 

Odgovor Službe za unutarnju kontrolu MUP-a od 25. 10. 2021.

Dopis Siindikata policijskih službenika od 15. 10. 2021.

Odgovor Službe za unutarnju kontrolu MUP-a od 13. 10. 2021.

Dopis Siindikata policijskih službenika od 16. 09. 2021.

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr