SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Sindikat uputio prijavu Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa protiv glavnog ravnatelja policije Nikole Miline

Broj: SPS-01-02/82-2021.
Zagreb, 27. 12. 2021. godine

 

POVJERENSTVO
ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

 

PREDMET: NIKOLA MILINA – GLAVNI RAVNATELJ POLICIJE
- prijava o sukobu interesa državnog dužnosnika,
- dostavlja se .-

 

Poštovani,

Sindikat policijskih službenika uputio je dopis Ministarstvu unutarnjih poslova, sukladno članku 12b Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika („Narodne novine“ br. 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 163/03, 16/04, 30/04, 121/05, 151/05, 141/06, 17/07, 34/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14, 3/15, 93/16, 44/17 i 66/19), u kojem smo tražili dostavu plaće glavnog ravnatelja policije Nikole Miline, budući da je od 24. 8. 2017. godine državni dužnosnik sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika (čl. 1. st. 2. al. 10. navedenog Zakona).

Tom prilikom uz traženje njegove plaće, pitali smo je li Nikola Milina, od kada obnaša dužnost glavnog ravnatelja policije (24. 8. 2017. godine), koristio bilo koje od materijalnih prava koja pripada državnim odnosno policijskim službenicima sukladno Zakonu o policiji, Uredbi o plaćama policijskih službenika, Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike ili bilo kojem drugom propisu koji se odnosi na kategoriju državnih odnosno policijskih službenika (dodatka za policijsko zvanje, posebne uvjete rada, vjernost poslodavcu, sporazumni dodatak u osnovnoj plaći za policijske službenike i sl.).

U odgovoru Ministarstva unutarnjih poslova, klasa: 120-01/21-01/37, urbroja: 511-01-157-21-1 od 16. 12. 2021. godine, koji vam dostavljamo u prilogu, navodi se da glavni ravnatelj policije ima status policijskog službenika, sukladno kojem ostvaruje plaću i ostala materijalna prava.

Naime, Uredbom o plaćama policijskih službenika ne postoji radno mjesto "glavni ravnatelj policije", a time niti koeficijent složenosti poslova, kao niti dodaci na taj koeficijent na koje se poziva Ministarstvo unutarnjih poslova u svom odgovoru.

Stoga se postavlja logično pitanje po kojem pravnom aktu glavni ravnatelj policije prima plaću, svaki mjesec od kada obnaša dužnost, jer Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika jasno je i nedvojbeno propisano da je glavni ravnatelj policije državni dužnosnik i da je njegov koeficijent za izračun plaće 5,50 (čl. 12. st. 4. toč. 6c. navedenog Zakona) dok Uredbom o plaćama policijskih službenika ne postoji radno mjesto "glavni ravnatelj policije" pa sukladno njoj ni ne može primati plaću kao svi drugi policijski službenici kako to navodi Ministarstvo unutarnjih poslova i ako mu isplaćuje plaću na takav način po našem mišljenju čini to protuzakonito.

Plaća državnog dužnosnika, u kojeg spada i glavni ravnatelj policije, može se isplaćivati jedino i isključivo sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika kojim je jasno i decidirano propisano na koji način se obračunava plaća državnih dužnosnika, kao i koja ostala materijalna prava može koristiti.

Nadalje, plaća državnog dužnosnika utvrđuje se množenjem osnovice za obračun plaće (utvrđuje ju Odlukom o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika Vlada Republike Hrvatske i koja je, prema našim saznanjima, zadnja iznosila 3.890,00 kn - Narodne novine 151/2014.) s koeficijentom koji je propisan za pojedinog državnog dužnosnika što je u konkretnom slučaju 5,50 za glavnog ravnatelja policije (čl. 12. st. 1. navedenog Zakona) i uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše 20% (članak 12. st. 5. navedenog Zakona).

Ostala materijalna prava koja može koristiti glavni ravnatelj policije (čl. 13. navedenog Zakona) su jedino naknada za odvojeni život, naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prehrane.

Iz svega navedenog sasvim je jasno da prava koja crpi glavni ravnatelj policije Nikola Milina su, po našem mišljenju, protuzakonita i ako ih je ostvarivao protupravno je pribavio imovinsku korist.

Da je tome tako pokazuju i činjenice da glavni ravnatelj policije Nikola Milina prima veću plaću od samog ministra dr. sc. Davora Božinovića kao i pomoćnika ministra u Ministarstvu unutarnjih poslova, dok od premijera Andreja Plenkovića ima svega 200-tinjak kuna manju plaću.

Po imovinskim karticama koje su objavljene na vašim web stranicama neto plaća:

glavnog ravnatelja policije Nikole Miline s koeficijentom 5,50 iznosi 21.939,61 kn (bruto 36.284,19 kn),

- ministra dr. sc. Davora Božinovića s koeficijentom 6,42 iznosi 20.473,40 kn (bruto 32.357,41 kn) i

- premijera Andreja Plenkovića s koeficijentom 7,86 iznosi 22.148,87 kn (bruto 34.550,21 kn).

Iz navedenih iznosa plaća glavnog ravnatelja policije, ministra i premijera te svih navedenih zakonskih odredbi u ovoj prijavi smatramo da je glavni ravnatelj policije Nikola Milina u sukobu interesa i da svaki mjesec ostvaruje nepripadajuću imovinsku korist na štetu državnog proračuna i svih građana Republike Hrvatske stoga Vam podnosimo prijavu protiv državnog dužnosnika Nikole Miline, koji obnaša dužnost glavnog ravnatelja policije, u nadležno postupanje.

S poštovanjem,

 

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

Odgovor MUP-a - plaća glavngo ravnatelja policije Nikole Miline

https://www.sukobinteresa.hr/hr/imovinske-kartice/imovinsko-stanje-duznosnika-nikola-milina

https://www.zakon.hr/z/519/Zakon-o-obvezama-i-pravima-dr%C5%BEavnih-du%C5%BEnosnika

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr