SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Prekovremeni rad tijekom osiguranja Europskih studentskih igara 2016.

Broj: SPS-01-02/46-2016.
Zagreb, 16. 7. 2016. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. Vlahe Orepića

 

PREDMET: OSIGURANJE EUROPSKIH STUDENTSKIH IGARA 2016.,
- prekovremeni rad,
- pritužba na postupanje rukovoditelja, dostavlja se.-

 

Poštovani ministre, gospodine Orepić,

Sindikatu policijskih službenika obratili su se policijski službenici koji su angažirani na osiguranju Europskih studentskih igara 2016. s pritužbom na radno vrijeme odnosno na prekovremeni rad koji je evidentan, ali im se od strane određenih rukovoditelja već sada daju određena tumačenja da prekovremenog rada nema, a ako ga i bude da će se to „ispeglati“ do kraja mjeseca i da ga onda neće ni biti.

Određeni policijski službenici angažirani na osiguranju rade 12–12 (12 sati rada – 12 sati slobodno) od početka ovoga tjedna te čak ostaju duže od 12 sati u službi, čime su izašli iz okvira rada kojeg su imali u svojim postajama, a koji sukladno čl. 44. KUDSN-a može biti redovan rad (ponedjeljak - petak 8 sati dnevno), rad u turnusu (12 sati dnevno u ciklusima 12 – 24 – 12 - 48) ili rad u smjenama (2 prve – 2 druge – 2 treće – 2 dana slobodna).

Iz navedenog razvidno je da je policijskim službenicima angažiranim na navedenom osiguranju rad organiziran na drugačiji način sukladno čl. 44. st. 11. KUDSN-a pa je prekovremeni rad svaki rad duži od dnevnog radnog vremena te svaki sat rada duži od 40 sati tjedno, a obzirom da rad ne može biti kraći od 8 niti duži od 12 sati dnevno sukladno Zakonu o radu, Zakonu o policiji i KUDSN-u svaki sat duži od 12 sati dnevno smatra se isto tako prekovremenim radom, osobito jer im se u tom slučaju krši pravo na odmor od najmanje 12 sati neprekidno između dva uzastopna radna dana sukladno čl. 11. KUDSN-a.

Naputkom o načinu dnevnog raspoređivanja policijskih službenika i vođenju registra službenih poslova reguliran je isto tako postupak prilikom prekovremenog rada tj. na koji način se izdaje nalog za prekovremeni rad, a taj je da su neposredni rukovoditelji dužni izdati policijskom službeniku pisani nalog za prekovremeni rad (službeni obrazac MUP RH 30A), sukladno čl. 13. st. 1. navedenog Naputka, nakon isteka redovnog radnog vremena zbog nastavljanja obavljanja službenih zadataka, a ako to nisu bili u mogućosti tada zbog postojanja osobito opravdanih razloga za obavljanje zadaća nakon isteka radnog vremena dužni su ga naknadno izdati, sukladno čl. 13. st. 6. navedenog Naputka. Niti jednom policijskom službeniku koji nam se obratio do sada nije izdan nalog za prekovremeni rad iako je radio duže od 40 sati tjedno, a u nekim slučajevima i više od 12 sati dnevno.

Obzirom da su navedeni problemi oko prekovremenog rada bili i za vrijeme osiguranja predsjednika Turske Republike na koje smo Vas upozoravali s naša dva dopisa SPS-01-02/13-2016 od 26. 4. 2016. godine i SPS-01-02/14-2016. od 27. 4. 2016. godine te obećali da ćemo osobito voditi brigu o ostvarenom pravu na prekovremeni rad policijskih službenika nakon završenog osiguranja od Vaše Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale MUP-a dobili smo odgovor da nemaju saznanja da su se kršile odredbe KUDSN-a i da im dostavimo podatak koje su to ustrojstvene jedinice činile.

Zbog navedenog pokrenuli smo postupak traženja isplate ostvarenog prekovremenog rada za našeg člana i od načelnika Policijske postaje Jastrebarsko gosp. Berislava Vojaka zatražili dostavu evidencije radnog vremena koji je naš prvotni zahtjev ignorirao više od mjesec dana i time prekršio odredbe KUDSN-a ne samo prema zaposleniku MUP-a već i prema sindikatu.

Nakon naše požurnice i obavještavanja Uprave za prave poslove i ljudske potencijale MUP-a navedeni načelnik odlučuje se da neće dostaviti traženu evidenciju temeljem punomoći člana već pokušavajući prikriti evidentne propuste u radu i kršenje odredbi KUDSN-a i sindikatu dostavlja izvješće policijskog službenika koji se obraća njemu kao načelniku postaje, a ne nama kao opunomoćitelju i sindikatu, čime je očito izvršio pritisak na našeg člana da se povuče.

Odmah potom, poštovani Ministre, obavijestili smo Vas o navedenom postupanju načelnika, našim dopisom broj SPS-01-02/40-2016. od 8. 7. 2016. godine, kao i druga nadležna ministarstva sa zahtjevom za provođenjem nadzora cjelokupnog radnog vremena tijekom mjeseca travnja 2016. godine prilikom osiguranja predsjednika Turske Republike u navedenoj Policijskoj postaji Jastrebarsko i utvrđivanjem da li je bilo malverzacija s prekovremenim radom i određenih protuzakonitosti, a ukoliko se utvrde zatražili od Vas da se protiv načelnika gosp. Berislava Vojaka pokrene disciplinski postupak sukladno Zakonu o policiji, kao i drugi postupci sukladno pozitivnim pravnim propisima.

Ovakvo ponašanje pojedinih načelnika policijskih postaja nije iznimka već pravilo i nećemo dozvoliti da se dalje nastavi, kao sindikat tražit ćemo inspekcijske nadzore od Ministarstva rada i mirovinskog sustava RH i kažnjavanje tih načelnika, a od Vas njihovu disciplinsku odgovornost bez iznimke.

Stoga od Vas, kao čelnika MUP-a, i u ovom slučaju zahtijevamo da osigurate zakonito postupanje svih načelnika u pogledu poštivanja prava iz rada i po osnovi rada prema svim zaposlenicima MUP-a te poštivanje odredbi KUDSN-a, Zakona o policiji i Zakona o radu, kako se dosadašnja praksa pojedinih rukovodećih policijskih službenika, kao što je bilo u slučaju gosp. Berislava Vojaka ne bi ponovila.

Sindikat policijskih službenika će protiv gosp. Berislava Vojaka poduzeti dodatne mjere i radnje obzirom da je policijski službenik koji je pokazao hrabrost (jer nije on jedini koji je bio zakinut za prekovremeni rad u tom razdoblju) i obratio nam se za pomoć, nakon svega zatražio zahtjev za ispisom iz sindikata što smatramo grubom povredom prava na sindikalno organiziranje propisanom čl. 88 KUDSN-a o čemu ćemo Vam, kao i drugim nadležnim institucijama, uputiti zaseban zahtjev za postupanjem.

Ovom prilikom pozivamo i zaposlenike MUP-a da nam anonimno prijave sve nezakonitosti nadređenih, obzirom da ovaj dopis dostavljamo i njima, jer svima nam je jasno kao i u ovom slučaju, kako prolaze oni koji se potpišu imenom i prezimenom i prijave svoje nadređene zbog nezakonitosti i korupcije u sustavu.

Naša je obveza po čl. 6. Statuta Sindikata policijskih službenika prepoznavanje i upozoravanje na sve oblike neprihvatljivog ponašanja, kršenja zakona i svih oblika zloporaba položaja te zlostavljanja na radnom mjestu (tzv. mobbing) u odnosu na radno pravo i propise koji se odnose na policijsku struku te izvještavanje nadležnih institucija i zahtijevanje od njih da poduzmu mjere i radnje za sankcioniranje takvih ponašanja i u tome ćemo biti itekako ustrajni.

Osobito ćemo biti ustrajni jer smo bili i sami svjedoci ogromne volje i želje nadležne Službe za unutarnju kontrolu MUP-a u inspiciranju slučaja lažne degutantne anonimne prijave protiv predsjednika sindikata kojom se pokušao vršiti pritisak i na sam rad sindikata i očekujemo da će sukladno svojoj dužnosti i obvezi navedena Služba utvrditi počinitelja kaznenog djela lažnog prijavljivanja kaznenog djela iz čl. 304 Kaznenog zakona temeljem našeg zahtjeva kojeg smo im uputili.

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

O TOME OBAVIJEST:

-svim ustrojstvenim jedinicama MUP-a RH,

- Pučka pravobraniteljica, gđa. Lora Vidović, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6,
- ARHIVA, ovdje.-

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr