SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Prisilna naplata sindikalne članarine u MUP-u

Broj: SPS-01-02/51-2016.
Zagreb, 16. 8. 2016. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. Vlahe Orepića

 

PREDMET: PRISILNA NAPLATA SINDIKALNE ČLANARINE U MUP-u,
- postupanje, traži se.-

 

Poštovani ministre, gospodine Orepić,

Sindikatu policijskih službenika obratili su se brojni zaposlenici MUP-a radi prisilne naplate sindikalne članarine od strane nadležnih službi za obračun plaća MUP-a u korist nekih sindikata. Isto tako Sindikat policijskih službenika pokrenuo je nekoliko sudskih postupaka na Općinskom radnom sudu u Zagrebu zbog povrata bespravno ustegnutog novca od strane Odjela za obračun plaća MUP-a u korist Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH koji je zaposlenicima MUP-a prisilno ustezao sindikalnu članarinu preko 10 mjeseci posredstvom navedene službe.

Stoga Vam se ovom prilikom obraćamo sa zahtjevom za zaštitu prava naših članova i svih zaposlenika MUP-a povodom grubog kršenja Zakona o radu, Ustava RH te učina kaznenih djela koja se gone po službenoj dužnosti i to: „Povrede prava na udruživanje“ iz čl. 129. Kaznenog zakona i „Zlouporaba položaja i ovlasti“ iz čl. 291. Kaznenog zakona od strane određenih osoba koji su zaposlenici MUP-a u dijelu koji se odnosi na provođenje prisilne naplate sindikalne članarine, kao i drugih potraživanja određenih sindikata od zaposlenika MUP-a.

Navedeni pojavni oblik nastaje u trenutku osnivanja novih sindikata, a prouzročen je, po našem mišljenju, protuzakonitim mišljenjem gđe. Sanje Čanković, bivše pomoćnice ministra za pravne poslove i ljudske potencijale broj: 511-01-152-9645/2-2014. od 17. 3. 2014. godine (prilog 1.), koje je priloženo dopisu upućenom sindikatima od strane Uprave za materijalno-financijske poslove MUP-a broj: 511-01-160-103/2014 od 23. 3. 2014. godine (prilog 2.). Njime se tvrdi da obveza poslodavca prilikom opoziva pisane suglasnosti zaposlenika nastaje tek onda kada poslodavac zaprimi obavijest sindikata, a ne zaposlenika MUP-a što je netočno i protuzakonito. Sporno „mišljenje“ bivše pomoćnice ministra gđe. Sanje Čanković je Uprava za materijalno-financijske poslove MUP-a preformulirala u „uputu“ i dosljedno ga primjenjuje u slučaju kada zaposlenik podnese zahtjev za povlačenje suglasnosti naplate sindikalne članarine putem obustave na plaći. Smatramo da je sporno „mišljenje“ protuzakonito, da ga je dala nenadležna osoba stoga nikako ne može biti obligatorno prema službama za obračun plaća MUP-a jer su iste dužne postupati jedino i isključivo u skladu sa zakonskim propisima.

Naime, sindikalna članarina može se plaćati i na drugi način, a ne samo putem obustave na plaći (putem usluga koje provode financijske ustanove ili neposredno na blagajni sindikata), a poslodavca niti treba, niti smije, zanimati kako će svoju obvezu član izvršavati prema sindikatu, jer je nedvojbeno pravo svakog zaposlenika da sam u svakom trenutku odluči želi li ili ne plaćati sindikalnu članarinu i bilo koju drugu obvezu prema sindikatu koja je isključivo dobrovoljna i za koju je dao pisanu suglasnost putem obustave na plaći. Zaposlenik navedenu pisanu suglasnost koju je dao sindikatu može opozvati u bilo kojem trenutku i u slučaju njene dostave poslodavcu odnosno službi za obračun njegove plaće i/ili sindikatu njihova je zakonska dužnost odmah postupiti po tom zahtjevu bez obzira na razloge, što potvrđuje i mišljenje koje smo pribavili od nadležnog Ministarstva rada i mirovinskog sustava, klasa: 110-01/16-01/106 urbroj: 524-03-01-01/4-16-2 od 19. 7. 2016. godine (prilog 3.).

Naime, apsurdna je također činjenica da Sektor za pravne poslove MUP-a u svom mišljenju broj: 511-01-152-9645/1-2014. od 23. 1. 2014. godine (prilog 4.) daje identično mišljenje koje smo pribavili od Ministarstva rada i mirovinskog sustava, a svega nakon dva mjeseca tj. nakon što započinje ispisivanje iz reprezentativnih sindikata bivša pomoćnica ministra gđa. Sanja Čanković donosi meritornu odluku i daje novo „obvezujuće“ mišljenje kojim pobija mišljenje svog Sektora za pravne poslove MUP-a. Takvom je odlukom bivša pomoćnica ministra izravno pogodovala reprezentativnim sindikatima i indirektno zaštitila njihove interese kod tada započetog masovnog ispisivanja njihovog članstva o čemu su pisali i određeni mediji u Hrvatskoj (24sata), te time zabranila provođenje volje zaposlenika MUP-a, odnosno dozvolila provođenje samovolje sindikata čime i grubo kršenje Zakona o radu, Kaznenog zakona i Ustava RH od strane poslodavca.

Ono što još više brine je činjenica da je gđa. Sanja Čanković uz pobijanje mišljenja svoje Službe za pravne poslove MUP-a, svjesno i s namjerom pobila mišljenje i resornog Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva klasa: 110-01/11-01/234 urbroj: 526-08/01-01/5-11-2 od 27. 6. 2011. godine (prilog 5.) kojim se u svom mišljenju vodila Služba pravnih poslova MUP-a, stoga se postavlja pitanje kojim se to pravnim osnovom vodila gđa. Sanja Čanković prilikom donošenja takvog meritornog mišljenja koje se dan danas provodi od strane službi nadležnih za obračun plaća MUP-a.

S razlogom smatramo da je protuzakonito mišljenje dala i nenadležna osoba, u konkretnom slučaju gđa. Sanja Čanković, bivša pomoćnica ministra za pravne poslove i ljudske potencijale MUP-a, jer prema odredbi čl. 36. Zakona o sustavu državne uprave i čl. 14. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela Ministarstvo rada i mirovinskog sustava jedino ima zakonsku ovlast dati odgovarajuća objašnjenja i mišljenja u području socijalnog partnerstva i odnosa sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radno-pravnih odnosa. Podsjećamo također da je Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike potpisala Vlada RH, a ne MUP, a da Vladu RH čine ministarstva nadležna za svoj djelokrug rada koja daju sukladno tome svoja tumačenja i mišljenja.

Iz svega navedenoga razvidno je da pisana suglasnost koju zaposlenik daje sindikatu isključivo dobrovoljna i da se može opozvati u bilo kojem trenutku, bez obzira o kojoj vrsti ustege se radi (članarina ili bilo kakvo drugo novčano potraživanje sindikata), a da je na službama za obračun plaća MUP-a provedba volje svojih zaposlenika, a ne pogodovanje sindikatima, ne ulazeći u razloge te odluke zaposlenika, dok je na sindikatu ustavna i zakonska obveza da poštuje volju svakog člana i da ga ispiše iz sindikata ukoliko on to zatraži. S druge strane ako sindikat smatra da član ima određene obveze prema njemu te da ih ne želi poštivati, on u tom slučaju treba sam osigurati način prisilne naplate sukladno posebnom zakonu ili isto potraživati putem nadležnog suda, a ne koristiti službe za obračun plaća MUP-a kao svoje „ovrhovoditelje“ i time vršiti prisilnu naplatu koja apsolutno nije u skladu s zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Naime, članovi svojim članstvom u sindikatu sukladno čl. 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (u daljnjem tekstu: KUDSN) daju ovlast tom sindikatu da ih zastupa u ostvarenju svojih prava pred poslodavcem i doprinose svojim članstvom sukladno čl. 8. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata da određeni sindikat bude reprezentativan i da može sudjelovati u kolektivnim pregovorima s Vladom RH, stoga je jedini način članova da oduzmu određenom sindikatu pravo zastupanja i reprezentativnost upravo ispis iz sindikata i poslodavac se tu ne smije uplitati. Također sindikat temeljem broja članova koristi pravo iz čl. 92. st. 1. i 2. KUDSN-a tj. pravo na naknadu plaće za obavljanje sindikalne aktivnosti i to 3 sata po članu godišnje, odnosno pravo na naknadu plaće za puno radno vrijeme na svakih 700 članova sindikata. Iz svega jasno proizlazi da je uz navedeno nepoštivanje volje člana odnosno zaposlenika MUP-a od strane MUP-a, kao i sindikata, grubo kršenje prava dobrovoljnog istupanja iz sindikata sukladno čl. 43. i 60. Ustava RH, čl. 166. Zakona o radu, kao i međunarodnih konvencija, čime se također od strane sindikata iskorištavaju odnosno zloupotrebljavaju gore navedena prava koja sindikatu pripadaju. Ono što je još opasnije je činjenica da u toj zlouporabi sindikati imaju odanog saveznika, ni više ni manje nego, poslodavca čineći time kaznena djela koje se gone po službenoj dužnosti i to: „Povreda prava na udruživanje“ iz čl. 129. i „Zlouporaba položaja i ovlasti“ iz čl. 291. Kaznenog zakona.

Druga pregovaračka strana tj. poslodavac odnosno MUP grubo krši i međunarodne ugovore jer se indirektno ovakvim protuzakonitim obvezujućim mišljenjem stavlja u poziciju pogodovanja određenim sindikatima u kojima je započelo ispisivanje članstva zbog nezadovoljstva načinom na kojih ih isti zastupaju u pregovorima s Vladom RH, koja je u konkretnom slučaju poslodavac. U konkretnom slučaju grubo se krši čl. 2. Međunarodne konvencije o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivnog pregovaranja, čiji je Republika Hrvatska potpisnik, a kojim je propisano da udruge radnika i poslodavaca imaju pravo na odgovarajuću zaštitu od svih postupaka kojima bi se one ili njihovi zastupnici ili članovi uplitali jedni drugima u utemeljenje, djelovanje ili upravljanje, a posebno postupci koji su usmjereni poticanju osnivanja udruga radnika pod nadzorom poslodavca ili udruga poslodavaca, ili pružanje financijske ili druge potpore udrugama radnika s namjerom da se te udruge stave pod nadzor poslodavaca ili udruga poslodavaca.

Ovo je dosta presedan u Republici Hrvatskoj i definitivno izaziva pravnu nesigurnost među zaposlenicima MUP-a kojima se od strane sindikata prijeti da se ne mogu ispisati iz članstva sindikata, i navode banalni razlozi, bez obzira što nisu zadovoljni njihovim zastupanjem pred poslodavcem, čime se narušava ustavno i zakonsko pravo svakoga da dobrovoljno pristupi i istupi iz sindikata, a s druge strane se indirektno od strane poslodavca tj. MUP-a provode takve zabrane prema onima koji se i odluče na takav način ispisa iz sindikata. Ovakvim ponašanjem MUP-a kojim se ignorira tumačenje nadležnog Ministarstva rada i mirovinskog sustava izravno se pogoduje određenim sindikatima i šalje poruka svim zaposlenicima MUP-a da to doista i nije moguće učiniti, čime se poslodavac izravno i direktno upliće u odnos sindikat – član.

Takvo postupanje MUP-a je apsolutno nedopustivo, osobito jer se takav način ponašanja poslodavca može protumačiti izravnim pogodovanjem reprezentativnim sindikatima čime poslodavac pokušava zadržati određene sindikate kao drugu pregovaračku stranu s kojom Vlada RH pregovara o radno-pravnim pitanjima i kolektivnom ugovoru. Posebno je zabrinjavajuće i opasno što se to čini preko Uprave za materijalno-financijske poslove MUP-a koja je detaljno upoznata s točnim brojem članstva pojedinih sindikata, jer ima uvid u stanje članstva i dugovanja članova prema određenim sindikatima (kasa uzajamne pomoći, mobiteli, osiguranja itd.) pa time poslodavac odnosno Vlada RH može i vremenski procijeniti koliko dugo može određene reprezentativne sindikate imati za partnere u kolektivnim pregovorima.

Smatramo da je ovdje riječ o ozbiljnom kršenju ljudskih i socijalnih prava zajamčenih čak Ustavom RH i međunarodnim konvencijama kao najvišim aktima određene države te o protuzakonitom postupanju, stoga od Vas zahtijevamo da osigurate vladavinu prava i zakonito postupanje i ponašanje MUP-a čijeg ste čelnik te da poništite sporno „obvezujuće mišljenje“ bivše pomoćnice ministra gđe. Sanje Čanković i osigurate primjenu mišljenja nadležnog Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

Tražimo također od nadležne službe MUP-a da obavijesti sve službe nadležne za obračun plaća MUP-a, sindikate i zaposlenike MUP-a o njihovom ustavnom i zakonskom pravu na dragovoljno pristupanje i istupanje iz sindikata, kao i mogućnosti povlačenja u bilo kojem trenutku suglasnosti koja je dana u korist sindikata, bila ona sindikalna članarina ili bilo koja duga obveza prema sindikatu, jer se u konkretnom slučaju radi o dobrovoljnim obustavama s plaća zaposlenika MUP-a.

Isto tako od Vas zahtijevamo da nadležna služba inspicira postupak donošenja mišljenja bivše pomoćnice ministra gđe. Sanje Čanković i utvrđivanje njene odgovornosti, odnosno da ista obrazloži koje pravne izvore je koristila prilikom donošenja takvog mišljenja kojim je izravno pogodovala sindikatima i zadirala u odnos sindikat – član u koji se kao predstavnik poslodavca nije smjela uplitati, a osobito zbog čega ga je donijela iako je bilo protivno mišljenju njene Službe za pravne poslove MUP-a (koje je svoje mišljenje dala svega dva mjeseca prije) i mišljenju resornog ministarstva, kao i zašto je i po čijem nalogu Uprava za materijalno-financijske poslove MUP-a to mišljenje „preformulirala“ u uputu koju su dan danas dužne provoditi službe za obračun plaća MUP-a i time štitila interese sindikata umjesto da je štitila interese svojih zaposlenika, pritom ne libeći se izravno i s namjerom kršiti zakonske propise i relevantno mišljenje resornog ministarstva čime su činili i materijalnu štetu zaposlenicima MUP-a.

O poduzetim mjerama i radnjama molimo da nas obavijestite pisanim putem u zakonskom roku.

S poštovanjem,


PRILOG: - kao u tekstu.-


P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 


O TOME OBAVIJEST:
- Ured predsjednice Republike Hrvatske, n/r predsjednice gđe. Kolinde Grabar-Kitarović,
- Vlada Republike Hrvatske, n/r premijera gosp. Tihomira Oreškovića,
- Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Uprava za rad i zaštitu na radu, klasa: 110-01-01/16-01/106 urbroj: 524-03-01-01/4-16-2
- Ministarstvo uprave, Upravna inspekcija,
- Pučka pravobraniteljica gđa. Lora Vidović,
- Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj,
- zaposlenici MUP-a putem ustrojstvenih jedinica i
- ARHIVA, ovdje.-

 

 

 Prilog 1.

Prilog 2.

 

Prilog 3.

Prilog 4.

 Prilog 5.

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr