SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Pogrešna primjena dodatka za osobno policijsko zvanje ?!

Broj: SPS-01-02/65-2016.
Zagreb, 2. 11. 2016. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. Vlahe Orepića

 

PREDMET: PLAĆE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA,
- pogrešna primjena dodatka za osobno policijsko zvanje,
- odgovor, traži se.-

 

Poštovani ministre, gospodine Orepić,

Sindikat policijskih službenika je provedenom analizom liste obračuna plaće i Uredbe o plaćama policijskih službenika došao do zaključka da Ministarstvo unutarnjih poslova od trenutka primjene navedene Uredbe (10. 11. 2011. godine) pogrešno na plaći policijskih službenika obračunava dodatak za osobno policijsko zvanje.

Naime, Uredba o plaćama policijskih službenika u čl. 3. navodi da se dodaci za specifičnost policijske službe utvrđuju za:
1. povećanu opasnost za život i zdravlje policijskog službenika,
2. osobno policijsko zvanje,
3. odgovornost u sustavu hijerarhije rukovođenja.

Člankom 2. navedene Uredbe propisano je da se osnovna plaća policijskog službenika utvrđuje množenjem koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta na koje je policijski službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske posebnim propisom (trenutno iznosi 5.108,84 kn), uvećane za 0,5% za svaku godinu navršenog radnog staža.

Nadalje, Uredba propisuje da se KOEFICIJENT SLOŽENOSTI POSLOVA RADNOG MJESTA policijskog službenika sastoji od osnovnog koeficijenta uvećanog za postotak dodataka za specifičnost policijske službe (dodaci iz čl. 3. u koje je uključen i dodatak osobno policijsko zvanje).

U dosadašnjem obračunu plaća Ministarstvo unutarnjih poslova ne uvećava osnovni koeficijent s dodatkom za osobno policijsko zvanje već taj dodatak za osobno policijsko zvanje množi s osnovicom za izračun plaće svim državnim službenicima i namještenicima (5.108,84 kn) i pridodaje ga osnovnom koeficijentu što je pogrešna primjena prava i u praksi čini materijalnu štetu policijskim službenicima (što je veće policijsko zvanje i koeficijent radnog mjesta veći je iznos štete).

U tabličnom prikazu pokazat ćemo Vam razliku u bruto plaći na primjeru policijskog službenika u policijskom zvanju samostalni policijski inspektor (dodatak 12,76%) s osnovnim koeficijentom 1,504 i dodatkom za opasnost i odgovornost 16%.

Navedena razlika je razlika u osnovnoj bruto plaći bez dodatka za vjernost poslodavcu, a koja je u konačnici veća jer se na nju pridodaje minuli rad (0,5% za svaku godinu navršenog radnog staža) te svi dodaci na plaću policijskog službenika (rad popodne, subotom, nedjeljom, noću, blagdanom i prekovremeno).

Obzirom da smo za navedene činjenice kontaktirali par stručnjaka financijsko-računovodstvene struke i dobili potvrdna mišljenja molimo Vas da nam dostavite odgovor iz kojeg razloga i zašto Ministarstvo unutarnjih poslova krivo primjenjuje obračun dodatka za osobno policijsko zvanje propisan Uredbom o plaćama policijskih službenika i što sada namjerava poduzeti kako bi se otklonila evidentna pogreška te obeštetili policijski službenici u proteklom razdoblju.
Odgovor molimo da dostavite u zakonskom roku pismenim putem pozivom na broj gornji.

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

O TOME OBAVIJEST:
- policijskim službenicima putem ustrojstvenih jedinica MUP-a,
- Pučka pravobraniteljica gđa. Lora Vidović i
- ARHIVA, ovdje.-

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr