SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Pogrešna primjena dodatka za osobno policijsko zvanje?! II. dio

Broj: SPS-01-02/65-2-2016.
Zagreb, 14. 11. 2016. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. Vlahe Orepića

 

PREDMET: PLAĆE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA,
- pogrešna primjena dodatka za osobno policijsko zvanje,
- odgovor, traži se.-

 

VEZA: Naš dopis broj: SPS-01-02/65-2016. od 2. 11. 2016.
Dopis Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale broj: 511-01-157-71187/2-2016. od 8. 11. 2016.
Dopis Uprave za materijalno-financijske poslove broj: 511-01-160-339-2016. od 3. 11. 2016.

 

Poštovani ministre, gospodine Orepić,

Nastavno na naš dopis upućen Vama vezan za naše mišljenje da se trenutno prilikom obračuna plaće policijskih službenika pogrešno primjenjuje dodatak za specifičnost policijske službe koji se odnosi na osobno policijsko zvanje u odgovoru Uprave za prave poslove i ljudske potencijale MUP-a, broj i datum iz veze, u prilogu kojeg je dopis Uprave za materijalno-financijske poslove MUP-a i kojeg Vam dostavljamo u prilogu, tvrdi se da MUP ispravno primjenjuje navedeni dodatak.

Naime, nadležna služba pravda to člankom 4. Uredbe o plaćama policijskih službenika koji popisuje:
Dodaci iz članka 3. točaka 1. i 3. ove Uredbe stalni su, isplaćuju se mjesečno u osnovnoj plaći, a utvrđuju se u rasponu od 16% do 35% od osnovnog koeficijenta radnog mjesta policijskog službenika iz Priloga 1 ove Uredbe, od 36% do 60% od osnovnog koeficijenta radnog mjesta policijskog službenika iz Priloga 2 ove Uredbe i od 71% do 86% od osnovnog koeficijenta radnog mjesta policijskog službenika iz Priloga 3 ove Uredbe.
Dodatak iz članka 3. točke 2. ove Uredbe utvrđuje se u postotku od osnovice za izračun plaće policijskog službenika.“

Ne slažemo se s mišljenjem nadležne službe iz razloga jer je citirani članak 4. navedene Uredbe u koliziji s člankom 2. navedene Uredbe, a isto tako pravni izraz „osnovica za izračun plaće policijskog službenika“ ne postoji, već postoji pravni izraz „osnovica za plaću u državnim službama“ (5.104,84 kn) koji se nikako ne može poistovjetiti s navedenim pravnim terminom jer njime nije decidirano specificirano radno mjesto policijskog službenika već se odnosi na sve državne službenike i namještenike, stoga nam je nejasno koju to osnovicu Ministarstvo unutarnjih poslova uvećava s postotkom dodatka za osobno policijsko zvanje.

Obzorom da se bitno razlikujemo u mišljenjima postavljamo slijedeća pitanja i molimo odgovore kako bi razjasnili ovu pravnu nedoumicu:

1. što je u konkretnom slučaju osnovica za izračun plaće policijskog službenika koju Ministarstvo unutarnjih poslova uvećava s postotkom dodatka za osobno policijsko zvanje ?

2. koji je to novčani iznos osnovce za izračun plaće policijskog službenika ?

3. smatrate li da li je članak 2. u koliziji s člankom 4. Uredbe o plaćama policijskih službenika obzirom da članak 2. propisuje da se osnovna plaća policijskog službenika utvrđuje množenjem koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta na koje je policijski službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske posebnim propisom (trenutno iznosi 5.108,84 kn), uvećane za 0,5% za svaku godinu navršenog radnog staža, dok se KOEFICIJENT SLOŽENOSTI POSLOVA RADNOG MJESTA policijskog službenika sastoji od osnovnog koeficijenta uvećanog za postotak dodataka za specifičnost policijske službe (dodaci iz čl. 3. u koje je između ostalih u točci 2. uključen i dodatak osobno policijsko zvanje) ?

4. Ako smatrate da se radi o identičnoj osnovici tj. ako smatrate da je osnovica za izračun plaće policijskog službenika navedena u članku 4. Uredbe o plaćama policijskih službenika isto što i osnovica za izračun plaće u državnoj službi koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske posebnim propisom (5.108,84 kn) koja je navedena u članku 2. navedene Uredbe, kako je onda moguće da se u istoj Uredbi koristi u članku 2. pravno važeći izraz, ali se ne primjenjuje na plaćama policijskih službenika, dok se pravno nepostojeći izraz osnovica za izračun plaće policijskih službenika iz članka 4. iste Uredbe primjenjuje ?

5. Zar se ne bi trebalo primjenjivati pravo koje je povoljnije za policijskog službenika, ako je navedeni članak 4. u koliziji s člankom 2. navedene Uredbe ?

Odgovor mo limo da dostavite u zakonskom roku pismenim putem pozivom na broj gornji.
S poštovanjem,

 

PRILOG: - kao u tekstu.-

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

O TOME OBAVIJEST:
- policijskim službenicima putem ustrojstvenih jedinica MUP-a,
- Pučka pravobraniteljica gđa. Lora Vidović i
- ARHIVA, ovdje.-

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr