SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Fotografiranje/snimanje policijskih službenika

Broj: SPS-01-02/73-2016.
Zagreb, 17. 11. 2016. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. Vlahe Orepića

 

PREDMET: FOTOGRAFIRANJE/SNIMANJE POLICIJSKOG SLUŽBENIKA,
- odgovor Agencije za zaštitu osobnih podataka i postupanje, traži se.-

 

Poštovani ministre, gospodine Orepić,

Sindikat policijskih službenika obratio se Agenciji za zaštitu osobnih podataka povodom učestalog fotografiranja/snimanja policijskih službenika prilikom obavljanja policijskih poslova i primjene policijskih ovlasti od strane građana audio/video uređajima te naknadnog objavljivanja takvih snimki u javnosti na raznim društvenim mrežama.

Dobivenim odgovorom od strane Agencije za zaštitu osobnih podataka klasa: 004-02/16-01/530, urbroj: 567-02/03-16-02 od 17. 11. 2016. godine konstatirano je da se osobni podaci sukladno čl. 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka moraju obrađivati pošteno i zakonito, što znači da je za njihovu obradu potreban pravni temelj i zakonita svrha.

Pravni temelj za obradu osobnih podataka propisan je čl. 7. navedenog Zakona sukladno kojem se osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati isključivo uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, u slučajevima određenim zakonom ili u drugim slučajevima navedenim u predmetnom članku, dok Agencija za zaštitu osobnih podataka ne nalazi zakonitu tj. opravdanu svrhu niti pravni temelj za obradu osobnih podataka, izuzev ako bi za opisan događaj postojala izričita privola policijskog službenika.

U slučaju nepostojanja izričite privole policijskog službenika za obradu njegovih osobnih podataka, Agencija za zaštitu osobnih podataka drži da bi se u opisanom slučaju radi o prilično grubom narušavanju privatnosti i dostojanstva policijskog službenika na njegovom radnom mjestu, odnosno pri obavljanju radnih dužnosti te mogućoj zlouporabi njegovih osobnih podataka, posebice ako bi se predmetni osobni podaci javno objavljivali, dok uporaba navedenih uređaja predstavlja naročito invazivnu metodu prikupljanja osobnih podataka uzimajući u obzir da policijski službenik na radnom mjestu također uživa zaštitu privatnosti i osobnih podataka u određenom (reduciranom) obliku.

Osobni podatak sukladno čl. 2. navedenog Zakona je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati, a osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te povreda logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Činjenica je da se građani mogu žaliti na rad policijskog službenika, prijavljivati ga za povrede službene dužnosti i etičkog kodeksa, međutim za primjenu konkretnih mehanizama i kontrole nadzora nad obavljanjem policijskih poslova i primjene ovlasti nisu ovlašteni građani već službene osobe tj. tijela MUP-a.
Isto tako Agencija za zaštitu osobnih podataka navodi da je poslodavac odnosno MUP dužan sukladno mjerodavnim propisima osigurati zaštitu svojih djelatnika na radnom mjestu donošenjem odgovarajućih internih pravila i procedura uvažavajući pritom pravila struke.

Obzirom na navedeno molimo da nam dostavite sljedeće odgovore:
1. podatak koliko je takvih slučajeva zabilježeno u Ministarstvu unutarnjih poslova?
2. jesu li takvi podaci korišteni prilikom utvrđivanja disciplinskih odgovornosti policijskih službenika?
3. jesu li prihvaćeni ili odbačeni od strane disciplinskog suda kao zakoniti?
4. što su nadležne službe MUP-a poduzele i što poduzimaju kako bi zaštitile očitu grubu zlouporabu osobnih podataka policijskih službenika i drugih zaposlenika MUP-a?

Također zahtijevamo od Ravnateljstva policije donošenje odgovarajućeg pravnog akta kojim bi se regulirao način postupanja policijskih službenika prilikom neovlaštenog fotografiranja/snimanja bez njihove privole i protivno propisima od strane građana, a u cilju zaštite privatnosti i osobnih podataka.

Odgovor molimo da dostavite u zakonskom roku pismenim putem pozivom na broj gornji.

S poštovanjem,

 

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

 

O TOME OBAVIJEST:
- policijskim službenicima putem ustrojstvenih jedinica MUP-a,
- Pučka pravobraniteljica gđa. Lora Vidović i
- ARHIVA, ovdje.-

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr