SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Izmjene visine naknade za prigodnu nagradu i novi način odlučivanja

Broj: SPS-01-02/1-2017.
Zagreb, 11. 1. 2017. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO POLICIJE
URED GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE
n/r glavnog ravnatelja policije gosp. Marka Srdarevića

 

PREDMET: PRAVILNIK O VRSTAMA NAGRADA, MEDALJA, PRIZNANJA I ZAHVALNICA MUP-a TE UVJETIMA I POSTUPKU NJIHOVE DODJELE,
- mišljenje, dostavlja se.-

 

VEZA: Vaš dopis: 511-01-42-380-1650/16-8-18 od 5. 1. 2017. godine.

 

Poštovani glavni ravnatelju policije, gospodine Srdarević,

U svezi Vašeg dopisa, broja i datuma gornjeg, u kojem tražite naše mišljenje, prijedloge ili primjedbe povodom dostavljenog teksta Prijedloga izmjene Pravilnika o vrstama nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica Ministarstva unutarnjih poslova te uvjetima i postupku njihove dodjele u nastavku Vam dostavljamo naše mišljenje.

Naime, smatramo da se inicijativa za promjenu navedenog Pravilnika poduzela iz razloga podizanja motivacije svih policijskih službenika u cilju što kvalitetnijeg rada pa se tako u čl. 7. smanjuju iznosi prigodnih nagrada na neto iznose i to: pojedincu na neto iznos od 1.000,00 kn, a skupini u visini od 750 kn neto za svakog člana skupine.

Ovakvo smanjenje podržavamo samo ako se radi zbog činjenice da će se u praksi povećati broj nagrađivanih policijskih službenika i ako će se u tu namjenu povećati proračunska sredstva, a ako ona ostaju ista kao svih ovih godina, onda se ovim Pravilnikom ne čini ništa osim što se želi samo povećati broj nagrađivanih policijskih službenika smanjivanjem iznosa prigodnih nagrada i to doista onda apsolutno ne podržavamo. Obzirom na činjenicu da ne raspolažemo s podacima koliko je u proračunu bilo do sada, te koliko će dalje biti, osiguranih financijskih sredstava u ovu namjenu, niti su nam isti dostavljeni prilikom traženja mišljenja, ne možemo decidirano podržati ovakvu inicijativu smanjivanja iznosa prigodne naknade.

Isto tako smatramo da bi se naknade iz ovog Pravilnika trebale isplaćivati uvećavanjem plaće čime bi se zapravo policijskom službeniku uvećavala u konačnici i mirovina.

Što s tiče samog postupka dodjele i rada povjerenstava u kojima će po prvi put će sudjelovati i predstavnici sindikata pohvaljujemo predstojeće izmjene i vjerujemo da se njima želi postići pošteno i transparentno dodjeljivanje nagrada. Osobito podržavamo činjenicu da će prijedlog za dodjelu nagrade moći podnijeti i sam zaposlenik MUP-a i da će rukovoditelj takav prijedlog biti dužan uz obrazloženo mišljenje odmah proslijediti nadležnom povjerenstvu.
Ono na čemu inzistiramo i što nije propisano u navedenom Pravilniku je transparentnost dodjele nagrada stoga zahtijevamo da se Pravilnikom propiše način objave osoba koje su dobile nagrade (bilo na Intranetu tj. na internoj mreži MUP-a kojoj pristup imaju samo ovlaštene osobe i/ili dostavom podataka sindikatima) kako bi se time osigurala transparentnost i otklonila bila kakva sumnja da je netko dobio nagradu samo zato što je u dobrim odnosima sa svojim rukovoditeljem, jer u konačnici povjerenstvu se dostavljaju prijedlozi uz obrazloženo mišljenje rukovoditelja koje će svakako imati utjecaja na odluku povjerenstva.

Također predlažemo da se Pravilnikom propiše osnivanje komisije u ustrojstvenim jedinicama iz koje dolaze prijedlozi za nagrade, a koja će uz mišljenje rukovoditelja dati i svoje mišljenje. Tu komisiju bi činili uz rukovoditelja i njegove zamjenike sindikalni povjerenici svih sindikata koji djeluju u toj ustrojstvenoj jedinici čime bi se zapravo izbjegle situacije da rukovoditelji odabiru „svoje“ ljude za dodjelu nagrada, a i samo pogodovanje velikim sindikatima koji imaju svog člana u povjerenstvu i koji bi trebao osiguravati poštenu i transparentnu dodjelu nagrada. U njihov rad doista sumnjamo obzirom da takvi sindikati imaju za svoje sindikalne povjerenike načelnike policijskih postaja i načelnike policijskih uprava što samo za sebe govori dovoljno.

S poštovanjem,


P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

O TOME OBAVIJEST:
- članovima Sindikata policijskih službenika,
- ARHIVA, ovdje.-

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr